Takt og tone

Affald

1. Det er ikke tilladt at smide affald i sommerhusområdet.

2. Tomme flasker bedes lagt i de opstillede flaskecontainer ved opslagstavlen.

3. Der må kun placeres grenafklip og pind på bålpladsen, – ikke trærødder, græs og andre former for affald. – Her henvises til den kommunale affaldsordning med deponi i Kåstrup.

4. Der må kun placeres grenafklip og pind på bålpladsen, – fra 1. juni og frem til Skt. Hans.

5. Affaldsstativer skal placeres på egen matrikel i henhold til gældende retningslinier fra renovationsselskabet.

6. Den fælles affaldsø ved Nr. 30 benyttes udelukkende uden for den normale tømningssæson

Skive kommunens renovationsselskabs hjemmeside kan finde HER

Almindelig færdsel

6. Hastigheden må ikke overstige 30 km. i timen på sommerhusområdets veje.

7. Unødvendig motoriseret færdsel (knallertkørsel m.v.) er ikke tilladt.

8. Græsslåning, træfældning, flishugning og andre former for støjende aktiviteter, bør finde sted mellem 8:00 til 12:00 og 14:00 til 18:00 (med forståelse for at udlejere kun har lørdag fra 10:00 til 16:00 til at klargøre sommerhuset til nye lejere).

9. Jagt i sommerhusområdet er strengt forbudt.

10. Hunde skal føres i snor.

Områdets ydre fremtrædende

11. Vejene skal være så åbne at større biler – f.eks. renovationsbilen – uhindret kan komme frem. Dvs. at hække og hegn skal beskæres så tilkørselsvejen er mindst 3 meter bred og 4,2 meter høj (bemærk i øvrigt gældende deklarationer for området).

12. Det bedes påset af den enkelte grundejer at hyben, bjørneklo, tjørn, tidsler og lignende vækster ikke breder sig uhindret i området.

13. Græsklædte arealer langs veje, og andre tilstødende arealer, bedes medtaget ved græsslåning af egen matrikel.

14. Depoter af sand, jord m.v. bør ikke placeres langs vejsider og rabatter.

15. Stabilgrus for udbedring af huller og mindre skader i vejen forefindes på fællesareal overfor nr. 11 til fri afbenyttelse. – Bestyrelsen sørger for at der løbende indkøbes nyt stabilgrus.

16. Tungere trafik på vej til- og langs stranden skal ske under hensyn til aktuelle forhold.

Affaldstømning

Retningslinjer for affaldstømning, Skive kommune