Vedtægter

LOVE
for
”Grundejerforeningen Vile Strandgaard”

1.

NAVN

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Vile Strandgaard”.

MEDLEMMER

Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. nr. l a Vile by og sogn, har ret og pligt til at være medlemmer af grundejer­foreningen, iøvrigt i henhold til den på ejendommen tinglyste deklara­tion.

Også ejere af omliggende parceller kan optages som medlemmer, såfremt en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal vedtager dette.

Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, og medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt.

2.

FORMÅL

Grundejerforeningen, der er upolitisk, er stiftet i henhold til bestem­melse i skøde.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i enhver henseende, derunder at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen hørende veje, forsyningsledninger, etablere modningsfond m.v.

Foreningen kan uden ændringer i nærværende love tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne.

3.

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

4.

Den ordinære generalforsamling holdes i maj måned og indkaldes ved e-mail eller almindelig brev af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, bilagt det ’ reviderede regnskab for foreningen, dagsorden m.v.

5.

Dagsorden

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor

9. Eventuelt

6.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 14 dages varsel.

7.

På generalforsamlinger vedtages forslagene med simpel stemmeflerhed. Ved lovændringer og vedtagelser af for medlemmerne økonomisk byrdefulde ved­tagelser udkræves dog, at over halvdelen af grundejerforeningens medlem­mer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og at 2/3 af de af­givne stemmer er for forslaget. Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, indkaldes med 7 dages varsel en ny generalforsamling senest 15 dage efter. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer da er for forslaget, er dette vedtaget uanset de mødendes antal.

8.

STEMMERET

På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel 1 stemme.

Et medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Endvidere kan ægtefæller gensidig repræsentere hinanden, når skriftlig fuldmagt foreligger. Stemmeafgivning er ikke skriftlig med mindre dette bestemmes ved almindelig stemmeflerhed.

Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling.

9.

BESTYRELSE

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, med valg af 1 medlem i ulige år og 2 i lige år. Ved ordinær valg i maj 1995 trækkes der lod om, hvem der er på valg.

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlings- og bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, såsom assistance af revisor, advokat, landinspektør, ingeniør.

Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsfor­pligtelser.

10.

BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen. Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst 3 dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

11.

TEGNINGSBERETTIGELSE

Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf et skal være formanden eller kassereren.

12.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er tilstede, hvoraf enten formanden eller kassereren.

Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens – i dennes fravær – kassererens stemme afgørende.

13.

REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår er kalenderåret 01.01. – 31.12.

Regnskabet revideres af l revisor, der ligeledes vælges af generalforsam­lingen. Revisor har ret og pligt til uanmeldt revision.

14.

Grundejerforeningens midler hensættes i bank eller sparekasse, hvorfra beløb kan hæves af formand eller kassereren i forening. Den kontante kassebeholdning herunder girokonto, må ikke overstige kr. 1.000,00. Kassereren fører en af revisor autoriseret kassebog samt protokol over medlemmerne.

15.

Ved optagelse i grundejerforeningen betaler hvert medlem et indskud på kr. 25,00.

På hver generalforsamling vedtages et kontingent pr. parcel for det kommende år.

Iøvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder uanset deres ejendommes areal og beliggenhed.

Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingenter m.v.